: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
Sativa 90%-indica 10%11-13 (33.00)  19.80 EUR 40%
?
75% Indica 25% Sativa(33.00)  19.80 EUR 40%
?
(33.00)  19.80 EUR 40%
?
Indica 95% sativa 5%(33.00)  19.80 EUR 40%
?
Indica 80% Sativa 20%(33.00)  19.80 EUR 40%
?
Indica / Sativa8 (29.00)  17.40 EUR 40%
?
Sativa / Indica8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7-8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica/Sativa7-8 (35.00)  21.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7-8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
25% 75%50 - 55 (25.00)  15.00 EUR 40%
?
11-13 (30.00)  18.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7-8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7 (55.00)  33.00 EUR 40%
?
(30.00)  18.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7-8 (55.00)  33.00 EUR 40%
?
/(30.00)  18.00 EUR 40%
?
Indica7 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7 (35.00)  21.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa7 (31.00)  18.60 EUR 40%
?
Indica / Sativa7-8 (26.00)  15.60 EUR 40%
?
Sativa / Indica7 - 8 (26.00)  15.60 EUR 40%
?
Indica / Sativa7 (26.00)  15.60 EUR 40%
?
Indica / Sativa8-9 (27.00)  16.20 EUR 40%
?
20% / 80% 50 / 55 (21.00)  13.65 EUR 35%
?
20% / 80% 55 (21.00)  13.65 EUR 35%
?
Indica %: 35% Sativa %: 65%(72.00)  46.80 EUR 35%
?
% / % 65-70 (20.00)  13.00 EUR 35%
?
Sativa: 10%; Indica: 60%; Ruderalis: 30%(35.00)  22.75 EUR 35%
?
%80 / %20 65-70 (24.00)  15.60 EUR 35%
?
1234...58

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò