: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
Indica / Sativa10 (17.00)  15.30 EUR 10%
?
Indica / Sativa10 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
60-70 (24.00)  19.20 EUR 20%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
Sativa 75% / Indica 25%69.95 EUR
?
20% - 80% 50 55 (96.00)  86.40 EUR 10%
?
20% - 80% 50 55 (34.00)  30.60 EUR 10%
?
20% - 80% 50 55 (54.00)  48.60 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (99.99)  84.99 EUR 15%
?
Mostly indica8-9 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
60-65 (45.00)  29.25 EUR 35%
?
50% / 50% 50-55 (34.00)  28.90 EUR 15%
?
Indica50- 55 (19.50)  15.60 EUR 20%
?
(70.00)  56.00 EUR 20%
?
70% , 30% 65-75 (38.00)  30.40 EUR 20%
?
80% 20%60 - 70 (27.00)  21.60 EUR 20%
?
80% sativa - 10% indica - 10% ruderalis45 - (26.00)  23.40 EUR 10%
?
%10 / %90 45 (21.00)  16.80 EUR 20%
?
40% Sativa / 60% Indica55-60 (34.00)  27.20 EUR 20%
?
60% SATIVA - 40% INDICA70 - 80 (69.00)  58.65 EUR 15%
?
60% SATIVA - 40% INDICA70 - 80 (38.00)  34.20 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA45 (84.00)  71.40 EUR 15%
?
60% SATIVA - 40% INDICA45 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA45 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
Sativa Dominant 55 60 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
Sativa Dominant 55 60 (43.00)  38.70 EUR 10%
?
65% Indica / 35% Sativa55 - 65 26.50 EUR
?
65% Indica / 35% Sativa55 - 65 (43.90)  39.51 EUR 10%
?
%100 55 (96.00)  76.80 EUR 20%
?
1234...15

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò