: ! |UAH|USD|EUR

CBD Tonic - 3 fem

20%
:
: Indica
: CRITICAL MASS X DIESEL TONIC
: 50- 55
: Indoor: 550-600 /2 ; Outdoor : 1000 /.
: Indoor: 70-120 . ; Outdoor: 2 .
: THC - 7%; CBD - 10,5%
?
: (19.50) 15.60 EUR 20%

 CBD Tonic – World of Seeds, (). Crytical Mass Diesel Tonic. 1:2.
CBD Tonic – - . , , . 1 1 . 55 . 600 , 550 600 /².
. 1000 ! , .
CBD Tonic . 7%, 10,5%.

--
35% Sativa / 65% Indica50 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
Sativa 30%, Indica 70%60-65 21.20 EUR
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
80% sativa - 10% indica - 10% ruderalis45 - (42.00)  37.80 EUR 10%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò