: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Samsara Seeds)
--
30% 70% 55-60 (19.00)  15.20 EUR 20%
?
30% 70% 50 55 (23.00)  18.40 EUR 20%
?
65% sativa 35% indica60-70 (21.50)  17.20 EUR 20%
?
65% 35% 60 70 (19.75)  15.80 EUR 20%
?
50 55 50 55 (21.00)  16.80 EUR 20%
?
65% 35% 60 70 (20.00)  16.00 EUR 20%
?
30% 70% 55-60 25.07 EUR
70% / 30% 40-45 22.40 EUR
70% / 30% 40-45 17.60 EUR
Indica45-50 22.40 EUR
45-50 15.20 EUR
20% sativa 80% indica 55 65 15.20 EUR
20% sativa 80% indica 55 65 24.80 EUR
40% 60% 55-60 14.40 EUR
Sativa Auto60-70 15.72 EUR
Sativa Auto60-70 24.00 EUR
100% indica 50 55 14.80 EUR
10% 90% 45-55 45.00 EUR
10% 90% 45-55 17.85 EUR
10% 90% 45-55 27.00 EUR
20% sativa 80% indica 55 65 14.00 EUR
20% sativa 80% indica 55 65 22.95 EUR
55-60 16.78 EUR
55-60 27.41 EUR
6 19.55 EUR
60 - 70 28.00 EUR

Samsara Seeds -

Samsara Seeds. Samsara Seeds.

Samsara Seeds , . Samsara Seeds , , . Samsara Seeds , , . Samsara Seeds , . Samsara Seeds , , - . Samsara Seeds, .

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò