: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Giants Seeds)
--
70% Sativa / 30% Indica85-95 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
85% Sativa / 15% Indica56-63 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
85% Sativa / 15% Indica56-63 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica50 - 55 (349.99)  314.99 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica50 - 55 (99.00)  89.10 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica50 - 55 (29.99)  28.49 EUR 5%
?
Mostly indica8-9 (99.99)  84.99 EUR 15%
?
Mostly indica8-9 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
20% Sativa / 80% Indica55-65 (29.99)  23.99 EUR 20%
?
95% Sativa / 5% Indica47-55 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
40% Sativa / 60% Indica55-67 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
Sativa 60% / Indica 40%8-9 (299.99)  269.99 EUR 10%
?
Sativa 60% / Indica 40%8-9 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica50-55 (99.99)  89.10 EUR 11%
?
70% Sativa / 30% Indica50-55 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica50-55 (29.99)  28.49 EUR 5%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (299.99)  269.99 EUR 10%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
80% Sativa / 20% Indica6065 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (79.99)  67.99 EUR 15%
?
20% Sativa / 80% Indica56-63 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (99.99)  84.99 EUR 15%
?
Mostly indica8-9 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (29.99)  26.90 EUR 10%
?
50% Sativa / 50% Indica73-78 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
50% Sativa / 50% Indica73-78 (22.99)  19.54 EUR 15%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (349.99)  314.99 EUR 10%
?
1234...10


-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò