: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(SMGenetics Amsterdam)
--
10% / 90% 60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
10% / 90% 60 (44.99)  40.49 EUR 10%
?
10% / 90% 60 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (60.00)  54.00 EUR 10%
?
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (40.00)  36.00 EUR 10%
?
35% Indica / 65% Sativa65 (60.00)  38.24 EUR 36%
?
35% Indica / 65% Sativa65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
35% Indica / 65% Sativa65 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
60% / 40% 65 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
60% / 40% 65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
60% / 40% 65 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
70% / 30% 75 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
70% / 30% 75 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
70% / 30% 75 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
70% INDICA / 30 % Ruderalis55-60 (44.99)  40.49 EUR 10%
?
70% INDICA / 30 % Ruderalis55 - 60 (20.00)  18.00 EUR 10%
?
70% INDICA / 30 % Ruderalis55 - 60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
10% / 90% 70 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
10% / 90% 70 (22.00)  18.70 EUR 15%
?
10% / 90% 70 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
40% Indica / 60% Sativa65 (44.90)  38.24 EUR 15%
?
40% Indica / 60% Sativa65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
40% Indica / 60% Sativa65 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
50% Indica / 50% Sativa60 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
50% Indica / 50% Sativa60 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
45% Indica / 55% Sativa60 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
45% Indica / 55% Sativa60 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
45% Indica / 55% Sativa60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
70% Indica / 30% Sativa55 - 60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
95% Indica / 5% Sativa50 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
1234

SMGenetics Amsterdam


SMG Seeds  (Select Medical Genetics) . 2005 SMGenetics Amsterdam , - . . SMGenetics Amsterdam — , . SMGenetics Amsterdam  

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò