: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Humboldt Seeds)
--
%80 / %20 65-70 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
% / % 65-70 (20.00)  15.00 EUR 25%
?
%25 / %75 60-65 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
%70 / %30 63-68 25.50 EUR
%70 / %30 63-68 41.65 EUR
30% Sativa / 70% Indica63-68 25.50 EUR
%20 / %80 48 - 55 22.50 EUR
%20 / %80 48 - 55 34.85 EUR
%15 / %85 48 - 55 18.06 EUR
%15 / %85 48 - 55 29.75 EUR
%70 / %30 63 70 27.01 EUR
%70 / %30 63 70 41.00 EUR
%70 / %30 70-75 22.95 EUR
%70 / %30 65-70 27.00 EUR
40% Sativa / 60% Indica65 - 75 19.50 EUR
40% Sativa / 60% Indica65 - 75 32.25 EUR
%30 / %70 63-68 21.12 EUR
%5 / %95 60-65 22.95 EUR
%5 / %95 58 63 17.00 EUR
%5 / %95 58 63 27.20 EUR
%100 50-55 22.95 EUR
%5 / %95 58 63 22.10 EUR
15% Sativa / 85% Indica60-75 20.25 EUR
%20 / %80 63 - 72 27.01 EUR
%40 / %60 65-70 27.01 EUR
%40 / %60 65-70 20.00 EUR
%40 / %60 65-70 45.00 EUR
%40 / %60 65-70 34.00 EUR
%20 / %80 58-63 22.10 EUR
%20 / %80 58-63 36.55 EUR
%80 / %20 65-70 22.50 EUR
123
Humboldt Seeds Organization : SantaPlantas.com

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò