: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Kalashnikov USA)
--
Sativa 50%, Indica 50%9-10 (58.00)  55.10 EUR 5%
?
Sativa 50%, Indica 50%9-10 (22.00)  20.90 EUR 5%
?
Sativa 50%, Indica 50%9-10 (30.00)  28.50 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%9-10 (58.00)  55.10 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%9-10 (22.00)  20.90 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%9-10 (30.00)  28.50 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (58.00)  55.10 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (22.00)  20.90 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (30.00)  28.50 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (82.00)  77.90 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (30.00)  28.50 EUR 5%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (58.00)  55.10 EUR 5%
?
Sativa 40%, Indica 60%9-10 (58.00)  55.10 EUR 5%
?
Sativa 40%, Indica 60%9-10 (22.00)  20.90 EUR 5%
?
Sativa 40%, Indica 60%9-10 (30.00)  28.50 EUR 5%
?

SantaPlantas.  , . , , .

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò