: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Cali Connection)
--
60-70 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% 60-65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
%50 / %50 70 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
%60 / %40 65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 8-9 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 8-9 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 55-60 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 55 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
58 - 60 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 6365 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 65 71 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
% / % 60-65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
100% 60- 70 34.00 EUR
%15 / %85 65 - 75 28.00 EUR
%50 / %50 8 32.00 EUR
% / % 55 - 60 28.00 EUR
60 / 65 32.00 EUR
% / % 65-80 28.00 EUR
% / % 63-70 34.00 EUR
% / % 55 - 60 34.00 EUR
% / % 55-65 34.00 EUR
% / % 65 70 28.00 EUR
Indica/Sativa (Mostly Sativa)70-75 28.00 EUR
% + / % 60 - 68 32.00 EUR

The Cali Connection : SantaPlantas.com

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò