: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
Giants Seeds PROMO
--
80% Sativa / 20% Indica6065 (99.99)  80.00 EUR 20%
?
80% Sativa / 20% Indica80-85 (69.50)  55.50 EUR 20%
?
80% Sativa / 20% Indica80-85 (19.50)  15.50 EUR 21%
?
10% Sativa / 90% Indica10-12 284.99 EUR
10% Sativa / 90% Indica85-100 71.99 EUR
10% Sativa / 90% Indica85-100 19.54 EUR
60 / 65 32.00 EUR
10% Sativa / 90% Indica80-90 269.99 EUR
10% Sativa / 90% Indica80-90 71.99 EUR
10% Sativa / 90% Indica80-90 19.54 EUR
60% Sativa / 40% Indica62 269.99 EUR
60% Sativa / 40% Indica62 71.99 EUR
60% Sativa / 40% Indica62 20.69 EUR
60% Sativa / 40% Indica75-90 284.99 EUR
60% Sativa / 40% Indica75-90 63.99 EUR
60% Sativa / 40% Indica75-90 19.54 EUR
80% Sativa / 20% Indica6065 314.99 EUR
80% Sativa / 20% Indica6065 26.99 EUR
45% Sativa / 55% Indica75-80 e 254.99 EUR
45% Sativa / 55% Indica75-80 71.99 EUR
40% Sativa / 60% Indica55-67 269.99 EUR
40% Sativa / 60% Indica55-67 71.99 EUR
40% Sativa / 60% Indica55-67 19.54 EUR
40% Sativa / 60% Indica70-75 days from seed254.99 EUR
40% Sativa / 60% Indica70-75 days from seed71.99 EUR
50% Sativa / 50% Indica67 28.49 EUR
50% Sativa / 50% Indica73-78 269.99 EUR
50% Sativa / 50% Indica73-78 71.99 EUR
50% Sativa / 50% Indica73-78 19.54 EUR
70% Sativa / 30% Indica85-95 269.99 EUR
70% Sativa / 30% Indica85-95 71.99 EUR
12

 Giants Seeds PROMO

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò