: ! |UAH|USD|EUR

Gelato #33 XL Auto - 100 fem

:
: 45% Sativa / 55% Indica
: Gelato #33 Clone (Larry Bird pheno) x Special hybrid
: 75-80 e
: 350-400
: 100-150cm
: +21%
: 100
: (299.99) 254.99 EUR 15%

  XL Gelato #33 - "" Thin Mint Girl Scout Cookies Sunset Sherbet. , , .

 
- Cookie Fam Genetics Gelato - 33 Larry Bird . , 20% 25%.
Gelato . , .
--
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (19.23)  15.38 EUR 20%
?
sativa/indica45-55 (48.00)  43.20 EUR 10%
?
80% Indica / 20% Sativa60-70 (85.00)  68.00 EUR 20%
?
65% Indica10-11 (18.00)  14.40 EUR 20%
?
Sativa 60%, Indica 40%10-11 (58.00)  43.50 EUR 25%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò