: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
--
%60 / %40 8-9 (42.00)  33.60 EUR 20%
?
%50 / %50 8-9 (42.00)  33.60 EUR 20%
?
%30 / %70 8-9 (42.00)  33.60 EUR 20%
?
%60 / %40 (42.00)  33.60 EUR 20%
?
%20 / %80 8-9 (40.00)  32.00 EUR 20%
?
%40 / %60 8-9 (40.00)  32.00 EUR 20%
?
10% / 90% 60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
100% 40-55 (43.00)  34.40 EUR 20%
?
49 55 32.00 EUR
?
49 55 18.00 EUR
?
%100 Indica45 - (53.00)  47.70 EUR 10%
?
100% INDICA45 - (35.00)  31.50 EUR 10%
?
100% indica45-55 (77.70)  62.16 EUR 20%
?
100% indica45-55 (50.40)  40.32 EUR 20%
?
100% 55 (63.00)  50.40 EUR 20%
?
100% 45 55 (19.50)  15.60 EUR 20%
?
100% Indica 45 60 (18.50)  14.80 EUR 20%
?
100% Indica 45 60 (38.00)  24.70 EUR 35%
?
100% Indica 50 55 (18.00)  14.40 EUR 20%
?
Sativa / Indica8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
Indica / Sativa10 (17.00)  15.30 EUR 10%
?
Indica / Sativa10 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
8-9 ( )(32.00)  28.80 EUR 10%
?
50% indica / 50% sativa50 13.00 EUR
?
sativa 60%, indica 40%7-8 (19.00)  17.10 EUR 10%
?
50% indica / 50% sativa50 20.00 EUR
?
8-9 ( )18.00 EUR
?
sativa 60%, indica 40%7-8 (42.20)  37.98 EUR 10%
?
70 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
Sativa 50%, Indica 50%60 - 70 (38.30)  34.47 EUR 10%
?
Sativa 50%, Indica 50%70 13.30 EUR
?
1234...68


-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò