: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
100% 45-55 (50.40)  40.32 EUR 20%
?
65% Sativa / 35% Indica65-75 (349.99)  332.49 EUR 5%
?
65% Sativa / 35% Indica65-75 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
65% Sativa / 35% Indica65-75 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
65% Sativa / 35% Indica65-75 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
70% / 30% 60 - 70 (64.00)  54.40 EUR 15%
?
20% - 80% EARLY VERSION - 45 DAYS(27.00)  25.65 EUR 5%
?
60% SATIVA - 40% INDICA9 (25.00)  18.75 EUR 25%
?
70% 30%60 - 70 (75.00)  60.00 EUR 20%
?
80% 20%60 - 70 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
80% 20%60-70 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
10% / 90% 50-55 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
70% 30%60 - 70 (80.00)  64.00 EUR 20%
?
70% 30%60 - 70 (29.00)  26.10 EUR 10%
?
70% 30%60-70 (45.00)  40.50 EUR 10%
?
Mostly indica7 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
Mostly sativa45-55 ( )(32.00)  28.80 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica75-90 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica7-8 .(57.00)  48.45 EUR 15%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (84.00)  75.60 EUR 10%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
Indica/Sativa/Ruderalis(28.00)  25.20 EUR 10%
?
Indica / Sativa / Ruderalis45 / 45 (26.00)  20.80 EUR 20%
?
Mostly Sativa10-12 (29.99)  24.00 EUR 20%
?
70% sativa / 30% indica75 - 85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
70% sativa / 30% indica75 - 85 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica45 (75.00)  67.50 EUR 10%
?
MOSTLY INDICA45 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
Mostly indica45 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
30% / 70% 50 55 (21.00)  16.80 EUR 20%
?

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò