: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
100% 45-55 (50.40)  40.32 EUR 20%
?
Mostly indica 50 65 (41.00)  36.90 EUR 10%
?
70% / 30% 60 - 70 (64.00)  54.40 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (349.99)  332.49 EUR 5%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
70% 30%60 - 70 (75.00)  60.00 EUR 20%
?
80% 20%60 - 70 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
80% 20%60-70 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
10% / 90% 50-55 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
Mostly indica7 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica75-90 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Mostly indica7-8 .(57.00)  48.45 EUR 15%
?
7-8 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
Indica/Sativa/Ruderalis(28.00)  25.20 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA(29.99)  25.50 EUR 15%
?
Indica / Sativa / Ruderalis45 / 45 (26.00)  20.80 EUR 20%
?
Mostly Sativa10-12 (29.99)  24.00 EUR 20%
?
30% Sativa / 70% Indica60 - 65 (85.00)  63.75 EUR 25%
?
AUTO SATIVA90 (77.00)  61.60 EUR 20%
?
50-60 (50.40)  42.84 EUR 15%
?
%100 (53.00)  45.05 EUR 15%
?
sativa 55%, indica 45%9 - 10 (32.00)  25.60 EUR 20%
?
50 55 50 55 (21.00)  16.80 EUR 20%
?
sativa 50%, indica 50%8-9 (42.40)  33.92 EUR 20%
?
75% Indica 25% Sativa55-65 ( )(99.99)  89.99 EUR 10%
?
75% Indica 25% Sativa55-65 ( )(19.49)  17.54 EUR 10%
?
80% Indica / 20% Sativa60-70 (85.00)  68.00 EUR 20%
?
%30 / %70 60 - 65 (46.00)  41.40 EUR 10%
?
Mostly indica45-55 ( )(19.49)  17.50 EUR 10%
?
100% Sativa110 - 120 21.90 EUR

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò