: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
100% 40-55 (18.50)  16.65 EUR 10%
?
100% 40-55 (43.00)  34.40 EUR 20%
?
100% indica45-55 (50.40)  40.32 EUR 20%
?
Mostly indica 50 65 (41.00)  36.90 EUR 10%
?
30% indica / 70% sativa45-55 (64.00)  54.40 EUR 15%
?
8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
8 - 10 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (349.99)  297.49 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
70% 30%60 - 70 (76.00)  68.40 EUR 10%
?
80% 20%60 - 70 (27.00)  21.60 EUR 20%
?
80% 20%60-70 (44.00)  35.20 EUR 20%
?
10% , 90%50-55 (29.00)  24.65 EUR 15%
?
Mostly indica7 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
70% Sativa / 30% Indica50-55 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (299.99)  269.99 EUR 10%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
60% Indica /40% Sativa75-80 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
Mostly indica7-8 .(57.00)  48.45 EUR 15%
?
55% Indica / 45% Sativa45-55 ( )(19.49)  17.54 EUR 10%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (84.00)  75.60 EUR 10%
?
7-8 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
Indica/Sativa/Ruderalis(30.00)  24.00 EUR 20%
?
Indica/Ruderalis/Sativa8 - 9 (48.90)  44.01 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA56 - 63 (- )(79.99)  71.99 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA56 - 63 (- )(19.49)  17.54 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA(29.99)  25.50 EUR 15%
?
Mostly Sativa10-12 (349.99)  279.99 EUR 20%
?
Mostly Sativa10-12 (99.99)  79.99 EUR 20%
?

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò