: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
49 55 32.00 EUR
?
100% 55 (63.00)  50.40 EUR 20%
?
100% 45 55 (45.50)  36.40 EUR 20%
?
sativa 60%, indica 40%7-8 (42.20)  37.98 EUR 10%
?
70 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
35% Indica / 65% Sativa65 (60.00)  38.24 EUR 36%
?
9 (47.60)  35.70 EUR 25%
?
sativa 60%, indica 40%9 (42.40)  33.92 EUR 20%
?
60% / 40% 65 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
60-70 (52.00)  41.60 EUR 20%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (42.40)  31.80 EUR 25%
?
sativa/indica45-55 (48.00)  36.00 EUR 25%
?
70% INDICA / 30 % Ruderalis55-60 (44.99)  40.49 EUR 10%
?
70%, 20%, 10%.7-8 (47.60)  38.08 EUR 20%
?
80% Indica / 20% Sativa45-55 ( )(99.99)  89.99 EUR 10%
?
% 20 / %80 50-55 (76.00)  60.80 EUR 20%
?
25%, indica 75%8-9 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
10% / 90% 70 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
75% /25% 75 -90 (19.95)  16.96 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (349.99)  297.49 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica50 - 55 (349.99)  314.99 EUR 10%
?
Indica/Sativa8 - 9 ( )(32.00)  28.80 EUR 10%
?
Mostly indica8-9 (99.99)  84.99 EUR 15%
?
40% Indica / 60% Sativa65 (44.90)  38.24 EUR 15%
?
70% 30%60 - 70 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
%70 / %30 45 (66.00)  52.80 EUR 20%
?
50% Indica / 50% Sativa60 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
%80 / %20 70-75 (69.00)  58.65 EUR 15%
?
45% Indica / 55% Sativa60 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
1234...12

 

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò