: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com /   / 
--
49-54 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
49 55 32.00 EUR
?
100% 55 (63.00)  50.40 EUR 20%
?
100% 45 55 (45.50)  36.40 EUR 20%
?
70 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
70 18.00 EUR
?
8 - 9 ( )(32.00)  28.80 EUR 10%
?
9-10 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
sativa 60%, indica 40%9 (42.40)  33.92 EUR 20%
?
60-70 (52.00)  41.60 EUR 20%
?
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (42.40)  31.80 EUR 25%
?
sativa/indica45-55 (48.00)  43.20 EUR 10%
?
80% / 20% 50-55 (75.00)  60.00 EUR 20%
?
25%, indica 75%8-9 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
75% /25% 75 -90 (19.95)  16.96 EUR 15%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (349.99)  332.49 EUR 5%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
70% 30%60 - 70 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
%70 / %30 45 (55.00)  49.50 EUR 10%
?
10% / 90% 50-55 (75.00)  63.75 EUR 15%
?
2 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
%10 %90 2 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica75-90 (349.99)  332.49 EUR 5%
?
60% Sativa / 40% Indica75-90 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
80% Sativa / 20% Indica6065 (99.99)  80.00 EUR 20%
?
70% Indica / 30% Sativa56 - 63 (- )(99.99)  90.00 EUR 10%
?
Sativa / Indica45-65 (44.10)  39.90 EUR 10%
?
50-65 (48.00)  38.40 EUR 20%
?
Indica7 (48.00)  38.40 EUR 20%
?
Ruderalis 10%, Sativa 30%, Indica 60%7-8 (53.00)  42.40 EUR 20%
?
(32.00)  28.80 EUR 10%
?
1234...12

 

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò