: ! |UAH|USD|EUR

AK-47 - 9 fem

10%
:
: sativa 60%, indica 40%
: Colombian, Mexican & Thailand Sativa Afghan Indica
: 7-8
: 600 /2
:
: 9 fem
?
: (42.20) 37.98 EUR 10%

  Amsterdam Seeds - 47 - 9 fem .

: Colombian, Mexican & Thailand Sativa Afghan Indica
: Sativa 60%, Indica 40%

, . Sativa, Indica. .
-47 — . , , , . 600 /2 7-8 . , .

47 9 .

 

--
70% / 30% 60 - 70 (42.00)  33.60 EUR 20%
?
20% Sativa / 80% Indica60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica65 (29.99)  25.49 EUR 15%
?
Mostly indica8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
70% / 30% 60 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò