: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(CBD Seeds)
--
8-9 (55.00)  38.50 EUR 30%
?
Indica dominant7-8 21.00 EUR
Sativa7-8 24.00 EUR
Indica/Sativa80 24.00 EUR
Indica/Sativa9-10 27.00 EUR
9-10 38.50 EUR
9-10 18.00 EUR
sativa/indica9-10 21.00 EUR
50.46 EUR
80% , 20% Ruderalis9-10 24.00 EUR
Indica/Sativa8 24.00 EUR
101.08 EUR
Indica 50% /sativa 50%7-8 24.00 EUR
Indica /sativa9 27.00 EUR
Indica7-8 24.00 EUR
90% Sativa11-12 27.00 EUR
100% Indica8 - 9 27.00 EUR
8 21.00 EUR
21.00 EUR
Indica / Sativa7-8 21.00 EUR
90 % Indica, 10% Sativa7-8 21.00 EUR
9-10 30.00 EUR
Indica-Sativa7-8 18.00 EUR
Indica9 14.70 EUR
10 19.00 EUR
8-9

CBD Seeds

CBD Seeds. CBD Seeds.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò