: ! |UAH|USD|EUR

Supersonic ristal Storm Auto - 10 fem

:
: 10% 90%
: Low Ryder X Black Domina
: 45-55
: 300-400 Gr/M2 Indoor / 40-70 Gr/Pl Outdoor
: 21%
: 10
: (60.00) 45.00 EUR 25%

  Samsara Seeds - Supersonic Cristal Storm auto - 10 fem .

Low Ryder, Black Domina. Domina, , . 12 , . 65 .

Supersonic Cristal Storm auto 10 .

--
60% SATIVA - 40% INDICA8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
sativa 60%, indica 40%7-8 (19.00)  17.10 EUR 10%
?
30% indica / 70% sativa45-55 (64.00)  54.40 EUR 15%
?
30% 70% 55-60 (19.00)  15.20 EUR 20%
?
Indica/Sativa/Ruderalis 40 45 / 45 (19.00)  16.15 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò