: ! |UAH|USD|EUR

Critical Mass 33 - 5 fem

40%
:
: Indica / Sativa
: Critical Mass (Mr Nice Shantibaba) X Jack 33
: 7-8
: 500 /2
:
: 5
?
: (45.00) 27.00 EUR 40%

  CH9 - Critical Mass 33 - 5 fem - 5 fem .

Critical Mass (Mr Nice Shantibaba) X Jack 33
Critical Mass 33 , , . , . Jack33. Big Bud. , . , Afghani Skunk # 1.

Critical Mass 33 5 .

--
80% sativa - 10% indica - 10% ruderalis45 - (26.00)  23.40 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (32.00)  25.60 EUR 20%
?
10-11 18.00 EUR
?
35% Indica / 65% Sativa65 (60.00)  48.00 EUR 20%
?
%30 / %70 40 (34.00)  28.90 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò