: ! |UAH|USD|EUR

Bubba Kush 33 - 5 fem

40%
:
: Indica / Sativa
: Pre-98 Bubba Kush x 98 Aloha White widow X Jack33
: 7-8
: 300-500 /2
:
: 5
?
: (45.00) 27.00 EUR 40%

  CH9 - Bubba Kush 33 - 5 fem .

Pre-98 Bubba Kush x 98 Aloha White widow X Jack33

, , .

, , .
Irie Vibe seeds jack33, Pre-98 Bubba Kush - 98 Aloha White widow. Bubba Kush 33, .

Bubba Kush 33 5 .

--
% / % 65 71 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
90% 10% 80 100 (29.00)  23.20 EUR 20%
?
70% / 30% 60 - 70 (39.00)  33.15 EUR 15%
?
75% Indica 25% Sativa55-65 ( )(99.99)  89.99 EUR 10%
?
AUTO SATIVA90 (77.00)  61.60 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò