: ! |UAH|USD|EUR

Dr. Greenthumbs Dedoverde Haze Auto - 3 fem

25%
:
: %80 / %20
: Haze Auto x Dedoverde
: 65-70
: 30-60 / (Indoor), 35-90 / (Outdoor)
: 800
: : 13-16% : 0,1%
: 3
?
: (24.00) 18.00 EUR 25%

 Dr. Greenthumb’s Dedoverde Haze Auto Haze Auto Dedoverde. 80% Sativa, 10 (70 ) .
Dedoverde Haze Auto – , , . Dedoverde Haze Auto , . 90 - 180 . 30 - 60 , 90 / .
, Haze: Haze, . , . , .

Dr. Greenthumb’s Dedoverde Haze Auto Humboldt Seeds - 3 .

--
Mostly indica8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
10% / 90% 70 (15.00)  13.50 EUR 10%
?
50-60 (24.00)  20.40 EUR 15%
?
Indica/Sativa/Ruderalis(166.00)  132.80 EUR 20%
?
60% SATIVA - 40% INDICA8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò