: ! |UAH|USD|EUR

Gorilla Glue Express - 25 fem

:
: 50% Sativa / 50% Indica
: Gorilla Glue (Chems Sister x Sour Dubb x Chocolate Diesel) x Special hybrid
: 50 - 55
: 500-600gr/m2 indoor, 700-800g/plant outdoor
: 165-200cm
: 19-25%
: 25
: (99.99) 94.99 EUR 5%

Gorilla Glue Express- . 2016 , . Chem Sister, Chocolate Diesel Sour Dubb , .
, Gorilla Glue . , , , . OG , .
Gorilla Glue , , .

--
Ruderalis 10%, Sativa 10%, Indica 80%7-8 (25.00)  22.50 EUR 10%
?
8 - 10 (33.00)  19.80 EUR 40%
?
10% / 90% 70 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
Sativa 50%, Indica 50%50-60 (20.00)  17.00 EUR 15%
?
80% Indica / 20% Sativa50-75 (16.00)  12.80 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò