: ! |UAH|USD|EUR

Chocobang - 10 fem

10%
:
: 70% / 30%
: APALACHIAN KUSH X CHOCOLOPE
: 65-75
: : 500 /2 | 1000 /
:
: 26%
: 10
?
: (85.00) 76.50 EUR 10%
. CHOCOBANG, Delicious Seeds.
 CHOCOBANG - , 70% . APPALACHIAN KUSH Chocolope. OG Chocolate, Cannalope Haze.
 CHOCOBANG - , Delicious Seeds. , , , - , , . ,   - ! , , , . thc - 26%, , .
--
20% Sativa / 80% Indica70-80 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
%100 45 (75.00)  67.50 EUR 10%
?
Indica / Sativa7-8 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
%100 Indica45 - (67.00)  53.60 EUR 20%
?
Ruderalis 10%, Sativa 30%, Indica 60%7-8 (26.40)  21.12 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò