: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Sensi Seeds)
--
Indica40-45 50.00 EUR
85% Indica / 15% Sativa50-65 87.12 EUR
85% Indica 15% Sativa50-65 28.16 EUR
85% Indica 15% Sativa50-65 32.00 EUR
95% Indica7 96.00 EUR
75% indica / 25% sativa50-60 48.40 EUR
35% Sativa / 65% Indica29.04 EUR
35% Sativa / 65% Indica20.00 EUR
90% Indica / 10% Sativa40-45 105.60 EUR
100% Indica45-50 33.00 EUR
65% Sativa / 35% Indica55-75 30.80 EUR
55% Sativa / 45% Indica50-70 150.00 EUR
Sativa7-9 51.04 EUR
70% Sativa9-12 22.00 EUR
90% Indica / 10% Sativa45-50 109.00 EUR
90% Indica / 10% Sativa45-50 37.50 EUR
80% Indica / 20% Sativa10-11 21.00 EUR
80% Indica / 20% Sativa10-11 37.92 EUR
70% 30%65- 75 137.00 EUR
70% 30%65- 75 56.00 EUR
90% Indica / 10% Sativa40 - 50 22.00 EUR
70% Indica / 30% Sativa45 - 65 days39.16 EUR
80% Sativa / 20% Indica65-80 22.40 EUR
80% Indica / 20% Sativa45 - 50 days26.00 EUR
40% Sativa / 60% Indica50 - 60 24.00 EUR
35% Sativa / 65% Indica45 - 50 29.00 EUR
40% Sativa / 60% Indica40-45 14.24 EUR
80% Indica / 20% Sativa45-50 16.15 EUR
80% Indica / 20% Sativa45 - 50 39.16 EUR
80% Indica / 20% Sativa7-9 / 60-65 21.77 EUR
80% Indica / 20% Sativa7-9 / 60-65 35.15 EUR
12

Sensi Seeds

Sensi Seeds. Sensi Seeds.

, Sensi Seeds, , - 1985-. , Sensi Seeds . 1975 , Sensi Seeds, , . - . 1978 . 1985 Sensi Seeds.

Sensi Seeds , . , Sensi Seeds , , .

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò