: ! |UAH|USD|EUR
SantaPlantas.com / 
(Fast Buds)
--
Mostly indica9 20.40 EUR
Sativa9-11 20.40 EUR
Sativa9-11 30.00 EUR
Sativa/Indica8 20.40 EUR
Sativa/Indica8 34.00 EUR
Sativa/Indica8 20.40 EUR
Sativa/Indica8 30.00 EUR
Sativa/Indica9-10 20.40 EUR
Sativa/Indica9-10 30.00 EUR
Sativa/Indica8-9 20.40 EUR
Sativa/Indica8-9 40.00 EUR
Mostly Indica9 20.40 EUR
Mostly Indica9 34.00 EUR
Mostly Indica8-9 20.40 EUR
Mostly Indica8-9 34.00 EUR
Sativa/Indica8 - 9 24.00 EUR
Sativa/Indica8 - 9 40.00 EUR
Indica Sativa8 - 9 21.60 EUR
Indica Sativa8 - 9 36.00 EUR
Sativa/Indica8 - 9 20.40 EUR
Sativa/Indica8 - 9 30.00 EUR
Sativa/Indica8 20.40 EUR
Sativa/Indica8 30.00 EUR
Mostly Indica8 - 9 24.00 EUR
Mostly Indica8 - 9 40.00 EUR
Mostly Sativa9 21.60 EUR
Mostly Sativa9 30.00 EUR
Sativa/Indica9 24.00 EUR
Sativa/Indica9 40.00 EUR
Sativa/Indica9 20.40 EUR
Sativa/Indica9 30.00 EUR
12

Fast Buds : SantaPlantas.com

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò