: ! |UAH|USD|EUR

(Limited Edition) Unknown Kush x Bubba Kush - 5 reg

20%
:
: 80% / 20%
: Unknown Kush x Bubba Kush
: 8-9
: 500 650 gr/m2
: 21-23%
: 5
?
: (40.00) 32.00 EUR 20%

 Limited Edition - Delicious seeds .

 
 “Unknown Kush” (DS23) - , , - /, .
  - , , , , , .
  « », , , .
 
Bubba Kush – Indica, Pre'98 Bubba Kush. , Indica , , .
 
 Bubba Kush 10 , . , , , ' , . , : , . .
 
?
 
 
--
100% Sativa70-90 (19.50)  16.57 EUR 15%
?
Indica: 35% Sativa: 65%(70.00)  56.00 EUR 20%
?
Indica / Sativa56 - 63 (70.00)  56.00 EUR 20%
?
20% / 80% 55-65 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
Indica %: 35% Sativa %: 65%(72.00)  46.80 EUR 35%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò