: ! |UAH|USD|EUR

Sour Diesel #2 - 5 reg

:
: %70 / %30
: Original Diesel x DNL
: 70-77
: 400-600+ /2(Indoor), 2-3+ / (Outdoor)
: 3-4+ (Outdoor)
: : 17-20% : 0,1%
: 5
: 30.00 EUR

 Sour Diesel #2 – , – Mexican Sativa Chemo. 70% , .
Sour Diesel #2 , . SoG – . , , . 350 525 / 2 10-11 . 3-4 2 - 3 / .
Sour Diesel #2 – , , , . , , , ; -, , .

Sour Diesel #2 Humboldt Seeds - 5 .

--
100% Indica60-75 (19.95)  16.96 EUR 15%
?
20% / 80%55-65 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
Mostly Sativa10-12 (80.00)  74.40 EUR 7%
?
Indica: 35% Sativa: 65%(70.00)  45.50 EUR 35%
?
100% Sativa70-90 (19.50)  16.57 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò