: ! |UAH|USD|EUR

Auto Mix - 10 fem

: Pick-n-Mix -
: Sativa / Indica
: 9 - 10
: 20 - 60
: 150-200 .
:
: 10
: (51.00) 45.90 EUR 10%

Rastaman seeds - Auto Mix .

  :

1. Fast and Furious (2 )
: Sour Diesel x Lowryder; : 10 ( ); : 25-50 . .
2. Fruity Jack Auto (2 )
: Fruity Jack x Lowryder; : 10 ( ); : 25-30 . .
3. Grapefruit Auto (2 )
: Grapefruit x Lowryder; : 9 ( ); : 25-50 . .
4. Massive Skunk Auto (2 )
: Massive Skunk x Lowryder; : 9 ( ); : 20-40 . .
5. Rasta Haze
: Haze x Lowryder; : 10-11 ( ); : 20-45 .

– ,   .

Auto Mix 10 .
 

--
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (19.23)  15.38 EUR 20%
?
sativa/indica45-55 (48.00)  43.20 EUR 10%
?
Sativa / Indica45-65 (44.10)  39.90 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò