: ! |UAH|USD|EUR

Coleccionista Auto #1 - 6 fem

: Pick-n-Mix -
: Indica / Sativa / Ruderalis
:
: 7,5 - 9
: 300-450 /2
:
: 16 - 20 %
: 6
: 39.38 EUR

Sweet Seeds - Coleccionista Auto #1, 6 .

Speed Devil Auto

: 40 - 80 .
: 18-20%
: 2 – .
: 300-450 .2 / 15-50 .
: 1st Prize - I Copa de la Marina Baixa - Alicante - 2010


Speed Devil Auto, ( ), . . 80 .
.
 


Big Devil Auto

: 100 - 150 .
: 18%
: 9 - .
: 400-550 .2 / 40-250 .
 

Big Devil Auto,   .
. Big Devil Auto 1 – 1,5 !!!
Big Devil Auto "" . 


Fast Bud Auto

: 40 - 90 .
: 16%
: 7,5 - .
: 400-500 .2 / 20-60 .
: 1st Award - Autoflorecienets - 1er Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - 2011


Fast Bud Auto .
Fast Bud Auto , .
– 40-90 .
Diesel .

--
100% INDICA48-55 (48.00)  38.40 EUR 20%
?
Sativa / Indica45-65 (60.00)  48.00 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò