: ! |UAH|USD|EUR

S.A.D. - 5+2 fem

:
: Indica 90% / Sativa 10%
: Black Domina / Afgani
: 8-9 /
: 400-500 .2 / 350-550 .
: 15 - 20 %
: 5
: (36.00) 32.40 EUR 10%

  Sweet Seeds S.A.D. - 5 .

S.A.D. Black Domina, 1998 . ( 2004 Black Domina .)

S.A.D. , . S.A.D. , .

S.A.D. , «» .


:

1- – 2006 (- - – 2006 );
1- – « » 10- Bella Flor ( – 2007 );
3- – « » 11- Bella Flor ( – 2008 );
1- – IndoorBio (2009 );
1- – 3- IndoorBio ( – 2009 );
3- – «I Cannabis Cup Nature Grow» ( - 2011 ).

--
85% Sativa / Indica 15%10-11 17.00 EUR
?
60% SATIVA - 40% INDICA55-65 (33.00)  29.70 EUR 10%
?
60% Sativa / 40% Indica75-90 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
60% / 40% (42.00)  33.60 EUR 20%
?
20% Sativa / 80% Indica70-80 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò