: ! |UAH|USD|EUR

Mohan Ram - 5 fem

:
: 85% Indica / 15% Sativa
: White Widow x S.A.D S1
: 56
: 400 - 500 /2
:
: : 19.5% : 1.4% : 0.6%
: 5
: (33.00) 29.70 EUR 10%

  Sweet Seeds - Mohan Ram, 5 .

Mohan Ram White Widow S.A.D. , . «» . , «» . Mohan Ram , «». , . . Mohan Ram .

: «5» .

 

:

2 Premio - Interior Hidropnico - XIV Copa de la Marihuana - Madrid - 2011

--
Mostly indica7-8 .(30.00)  27.00 EUR 10%
?
%80 / %20 70-75 (46.00)  36.80 EUR 20%
?
30% Sativa / 70% Indica63 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
20% / 80%40-45 (66.00)  59.40 EUR 10%
?
%25 / %75 60-65 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò