: ! |UAH|USD|EUR

Skunk Amsterdam - 3 fem

20%
:
: sativa 50%, indica 50%
: Super Sunk X Afghani N1
: 8-9
:
:
: 3
?
: (19.00) 15.20 EUR 20%

Amsterdam Seeds - Skunk Amsterdam - 3 fem .

: Super Sunk X Afghani N1
: Sativa 50%, Indica 50%

– . Super Skunk Afghani Skunk. : , . , - , . , . Skunk Amsterdam , , — . .

Skunk Amsterdam 3 .

 

--
80% Indica / 20% Sativa60-70 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
70% / 30% 55-65 (25.00)  20.00 EUR 20%
?
Sativa 50%, Indica 50%9-10 (22.00)  17.60 EUR 20%
?
20% / 80% 40-45 (21.00)  18.90 EUR 10%
?
Sativa: 10%; Indica: 60%; Ruderalis: 30%(35.00)  22.75 EUR 35%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò