: ! |UAH|USD|EUR

Channel+ - 5 fem

:
: /
:
: 45 - 50
: 600 /2
: 3-
: 15 - 20 %
: 3
: 24.00 EUR

Medical Seeds - Channel+, 3 .

Channel+, . 3- 1 . . Channel+ , . . .

:
1st Spannabis Cup, Barcelona, 2010; Extraction category
1st Ibiza Cup, 2009; Indoor category
3rd Djamba Cup, 2009; Indoor category
1st Balear Cup, 2008; Extraction category
1st Spannabis Cup, Barcelona, 2008; Extraction category

Channel+ 3 .

--
Indica/Ruderalis/Sativa9 (23.90)  17.93 EUR 25%
?
%100 45 (36.75)  29.40 EUR 20%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (84.00)  75.60 EUR 10%
?
70% / 30% 60-70 (27.00)  24.30 EUR 10%
?
% / % 55 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò