: ! |UAH|USD|EUR

Green Poison FAST Version - 5+2 fem

:
: 70% / 30%
: Green Poison x Autoflowering strains
: 6
: Indoor: 500 - 600 g/m2 / Outdoor: 500 - 700 g/plant
: THC: 20% CBD: 0,5%
: 5
: (39.50) 35.55 EUR 10%

Sweet Seeds - Green Poison FAST Version – 5 fem .

Green Poison FAST Version - 2013 , Sweet Seeds. 6 .

Green Poison .

, . . .

, .

Green Poison FAST Version 5 .

--
Sativa 60% / Indica 40%8-9 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
SativaIndikaRuderalis(35.00)  26.25 EUR 25%
?
%80 / %20 70-75 (46.00)  36.80 EUR 20%
?
30% Sativa / 70% Indica63 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
Indica / Sativa7 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò