: ! |UAH|USD|EUR

Green-O-Matic Auto - 5 fem

:
: 10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis
: Ruderalis x Moroccan x White Dwarf x Low Rider
: 8-9
: 800 /2
: 100
: THC: 15.43% CBD: 0.09% CBN: 0.22%
: 5
: (25.00) 21.25 EUR 15%

Green House Seeds - Green-O-Matic - 5 fem .

 
Green-O-Matic : Moroccan, White Dwarf, Low Rider Ruderalis. , , . . SoG. 
, . 
 
 

 

--
50% indica / 50% sativa9 (25.00)  20.00 EUR 20%
?
Sativa 30%, Indica 70%60-65 (35.00)  28.00 EUR 20%
?
60% SATIVA - 40% INDICA45 (84.00)  71.40 EUR 15%
?
%100 Indica45 - (67.00)  53.60 EUR 20%
?
%50 / %50 63 ( )(29.99)  26.99 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò