: ! |UAH|USD|EUR

Somango Express (Early Version) - 5 fem

10%
:
: 75% Indica 25% Sativa
: Big Skunk Korean x Jack Herer
: 45-55 ( )
: 500 650 gr/m2
: 2-2,5 (Outdoor)
: 21-23%
: 5
?
: (29.99) 27.00 EUR 10%

  Somango   Soma Seeds .

  Somango 75% , Jack Herer , Super Skunk Big Skunk Korean. Soma #5, Somango - . , Somango . , Somango, . Somango   63 .

  21-23% , . 

 

--
Sativa 50%, Indica 50%50-60 (38.30)  32.55 EUR 15%
?
60% sativa / 40% indica65 (17.60)  14.08 EUR 20%
?
Indica / Sativa14 (32.50)  24.38 EUR 25%
?
80% Sativa / 20% Indica80-85 (19.50)  15.50 EUR 21%
?
Sativa 50%, Indica 50%50-60 (38.30)  32.55 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò