: ! |UAH|USD|EUR

Somango Express (Early Version) - 3 fem

10%
:
: 75% Indica 25% Sativa
: Big Skunk Korean x Jack Herer
: 45-55 ( )
: 500 650 gr/m2
: 2-2,5 (Outdoor)
: 21-23%
: 3
?
: (19.49) 17.54 EUR 10%

 Somango   Soma Seeds .

  Somango 75% , Jack Herer , Super Skunk Big Skunk Korean. Soma #5, Somango - . , Somango . , Somango, . Somango   63 .

  21-23% , . 

 

--
Sativa 60%, Indica 40%45-65 20.00 EUR
?
100% 45 55 (19.50)  15.60 EUR 20%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA60 - 65 (105.00)  94.50 EUR 10%
?
7-8 .(57.00)  48.45 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò