: ! |UAH|USD|EUR

Do-Sweet-Dos - 5+2 fem

:
: 65% Indica / 35% Sativa
: Do-Si-Dos Face-Off OG BX1
: 55 - 65
: 450-550 g/m2
: 1,5 - 2
: 17-24%
: 5
: (43.90) 39.51 EUR 10%

  Do-Si-Dos.

 
Do-Si-Dos [OGKB (Girl Scout Cookies x Unknown Strain) x Face-Off OG BX1] - Cookies. Face-Off OG, , . , , , , Girl Scout Cookies.
 
Do-Sweet-Dos® (SWS80) , , .
 
, . , , , ..
--
Sativa dominant11 (27.20)  20.40 EUR 25%
?
8-10 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
70% 30%60 - 70 (29.00)  26.10 EUR 10%
?
10% sativa, 80% indica, 10% ruderalis45 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
MOSTLY INDICA50-55 (33.00)  29.70 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò