: ! |UAH|USD|EUR

Do-Sweet-Dos - 5+2 fem

10%
:
: 65% Indica / 35% Sativa
: Do-Si-Dos Face-Off OG BX1
: 55 - 65
: 450-550 g/m2
: 1,5 - 2
: 17-24%
: 5
?
: (43.90) 39.51 EUR 10%

  Do-Si-Dos.

 
Do-Si-Dos [OGKB (Girl Scout Cookies x Unknown Strain) x Face-Off OG BX1] - Cookies. Face-Off OG, , . , , , , Girl Scout Cookies.
 
Do-Sweet-Dos® (SWS80) , , .
 
, . , , , ..
--
10% / 90% 70 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
Sativa 90%-indica 10%11-13 (33.00)  19.80 EUR 40%
?
%100 Indica45 - (21.00)  17.85 EUR 15%
?
75% Sativa / 25% Indica60 - 70 (36.00)  32.40 EUR 10%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (29.99)  25.49 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò