: ! |UAH|USD|EUR

Legendary Kali Mist - 100 fem

:
: Mostly Sativa
: 2 Sativa Dominant Hybrids
: 10-12
: 350-500 g/m2 indoors / 400-600g/plant outdoors
: 678
: 16%-18%
: 100
: (349.99) 279.99 EUR 20%

  

Kali Mist  , . , , . , . Kali Mist  . Kali Mist  , , «». , , , , . , high.

. , "" ;)

:
1st Place Sativa Cup (HTCC) 1995
1st Place Sativa Cup (HTCC) 2000
3rd Place Sativa Cup (HTCC) 2002 

--
56 - 63 (80.00)  64.00 EUR 20%
?
9 18.00 EUR
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
75% Indica 25% Sativa55-65 ( )(99.99)  89.99 EUR 10%
?
10% / 90% 50-55 (75.00)  63.75 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò