: ! |UAH|USD|EUR

Legendary Kali Mist - 25 fem

:
: Mostly Sativa
: 2 Sativa Dominant Hybrids
: 10-12
: 350-500 g/m2 indoors / 400-600g/plant outdoors
: 1,5 - 3
: 16%-18%
: 25
: (99.99) 80.00 EUR 20%

 

Kali Mist  , . , , . , . Kali Mist  . Kali Mist  , , «». , , , , . , high.

. , "" ;)

:
1st Place Sativa Cup (HTCC) 1995
1st Place Sativa Cup (HTCC) 2000
3rd Place Sativa Cup (HTCC) 2002 

--
65% sativa 35% indica60-70 (21.50)  17.20 EUR 20%
?
Mostly sativa45-55 ( )(32.00)  28.80 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA9 (25.00)  18.75 EUR 25%
?
55 65 (43.00)  34.40 EUR 20%
?
%30 / %70 60 - 65 (87.00)  78.30 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò