Chookies - 5 fem

Тип: Феминизированные семена конопли
Генотип: 40% Sativa / 60% Indica
Генетика: GSC x Cherry Cookies
Цветение: 55-67 дней
Урожай: высокий
Высота: 55-67 дней
ТГК: ТГК: 21-24%, CBD:
В упаковке: 5 семени
Нет в наличии
Стоимость: (29.99) 23.99 EUR– 20%

  Chookies- це гібридний сорт каннабісу з переважанням індики, виведений шляхом схрещування генетики GSC і Cherry Pie, обидва з яких мають попит завдяки своїм чудовим смаковим терпеновим профілям і потужним ефектам. Chookies забезпечує глибокі ефекти індики, які, за словами користувачів, піднімають настрій і викликають стан розумового та фізичного розслаблення, насолоджуючись при цьому солодким вишневим смаком.

Бутони Chookies випромінюють солодкий аромат вишні з відтінком гострих цитрусових. Залежно від методу споживання, що використовується при вживанні шишок Chookies, користувачі познайомляться з солодким і гладким вдихом і складним профілем, що складається з чарівно солодкого, але терпкого смаку, що супроводжується легким квітковим смаком.

Поряд з його чудово привабливим ароматом та смаком, є привабливі, щільно упаковані, темно-зелені бутони, вкриті шаром золотих тріхом та яскравих, обпалених помаранчевих маточок. Між його численними відтінками лісової зелені та яскраво-жовтогарячими маточками переплітаються відтінки пастельно-фіолетового, додаючи контрасту кольорів, які забезпечують бутони Chookies.

На думку рецензентів, Chookies має тенденцію тестуватись на вищому рівні вмісту ТГК, створюючи церебральний, психоактивний досвід. Деякі споживачі сказали, що вони зазнали заспокійливого, седативного і зухвалого оніміння тіла, що робить його гідним розгляду для полегшення занепокоєння та легкого хронічного болю. У великих дозах користувачі Chookies описували сухість очей та трохи більш заспокійливий ефект.

-НаименованиеГенотипЦветениеЦена-
Indica / Sativa7 недель(32.50)  21.13 EUR– 35%
Заказать?
Mostly indica45-55 дней( середина октября)(29.99)  26.99 EUR– 10%
Заказать?
80% Сатива 20%Индика60-70 дней(42.00)  37.80 EUR– 10%
Заказать?
20% Сатива / 80% Индика40 дней(34.00)  30.60 EUR– 10%
Заказать?
Чистая Indica8-9 недель(32.00)  28.80 EUR– 10%
Заказать?
Оставьте отзыв:
Отзыв о сорте:
Подпись:
Оцените сорт:
- Введите защитный код
Внимание!
Вы должны быть старше 18 лет чтобы зделать заказ с этого сайта.
Вся информация представленная на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Мы не призываем употреблять наркотические вещества.
Все семена конопли представленные в магазине SantaPlantas.com, продаются в качестве сувениров. Семена конопли не входят в перечень запрещенных веществ и прекурсоров и разрешены к свободной продаже на територии Украины.
Совершая покупку семян конопли в нашем магазине вы сами несете полную ответственность за свои дальнейшие действия.

Оригинальная упаковка - гарантия качества

В магазине Santaplantas.com вы можете купить семена конопли только в оригинально упаковке.
Мы не продаем F2 подделки и семена конопли поштучно без упаковки.

Отправка в день получения заказа

Отправка всех  заказов осуществляется в течении 24 часов с момента оплаты. 

О магазине
Как сделать заказ
Доставка и оплата

info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò