: ! |UAH|USD|EUR

Watermelon Zkittlez - 100 fem

:
: Sativa 50%, Indica 50%
: Watermelon Zum Zum #3 x OG Eddy
: 60
: 400 /² (Indoor), 750-1000 1 (Outdoor)
: 768
: 25%
: 100
: (349.99) 332.00 EUR 5%

  Watermelon Zkittlez –
– 1:1. Watermelon Zum Zum #3 OG
Eddy. ,
.
Watermelon Zkittlez .
60 400 /².
,
. ,
750-1000 . SCROG
- .
Watermelon Zkittlez
. – 25%, – 1%.
. ,
- . 1-2
, .

--
60% Indica /40% Sativa60 (84.00)  75.60 EUR 10%
?
75% / 25% 65 70 (35.00)  29.75 EUR 15%
?
sativa 55%, indica 45%9 - 10 (15.00)  13.50 EUR 10%
?
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
%50 / %50 70 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò