: ! |UAH|USD|EUR

Strawberry Blue Early Harvest - 3 fem

15%
:
: %75 / %25
: strawberry / new blue line
: 45
: 600 G/M2 INDOOR | MORE THAN 1000 G/PL OUTDOOR
:
: 25
: 3
?
: (21.00) 17.85 EUR 15%

 Strawberry Blue Early Harvest – - , Strawberry Blue – World of Seeds. Strawberry – , . Early Harvest , , 1 .
Strawberry Blue , . 60 70 , 350 450 /². . 350 500 .
Strawberry Blue Early Harvest , SCROG SOG. , .
Strawberry Blue – 20%. , , , . , .

--
75% / 25% 65 70 (16.65)  13.32 EUR 20%
?
Sativa65-75 (62.00)  52.70 EUR 15%
?
30% Sativa / 70% Indica55 (44.99)  38.24 EUR 15%
?
Indica / Sativa7 (35.00)  21.00 EUR 40%
?
70% / 30% 75 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò