: ! |UAH|USD|EUR

Crystal Candy FV - 5+2 fem

10%
:
: 60% / 40%
: 6-7
: Indoor Yield: 450-600 g/m2 Outdoor Yield: 400-650 g/plant
:
: THC: 21% CBD: 0,1%
: 5
?
: (31.00) 27.90 EUR 10%

 , , Sweet Seeds®, Crystal Candy® (SWS58), 1- Spannabis Champions Cup 2017.

Crystal Candy F1 Fast Version® (SWS73) - Crystal Candy® Sweet Special Auto (SWS35).

, , Crystal Candy® .

, .  .

--
50-65 (48.00)  38.40 EUR 20%
?
Sativa65-75 (62.00)  52.70 EUR 15%
?
sativa 55%, indica 45%9 - 10 (32.00)  25.60 EUR 20%
?
40% Indica / 60% Sativa65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
%50 %50 45 (82.00)  69.70 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò