: ! |UAH|USD|EUR

(Limited Edition) Descojack (Unknown Kush x Jack Herer) - 3 fem

:
: 50% / 50%
: Unknown Kush x Jack Herer
: 8-9
: 500-700 g/m2
: 21-23%
: 3
: (42.00) 33.60 EUR 20%

  Descojack Unknown Kush Jack Herer, 񳺿 , 90- .

 
  , Unknown Kush ( 20 ). , Herer, . , . ³ , , , 23%.
 
  , , 10 . 3,5 5 , .
 
 ³ , . Herer Kush, , , , . .
 
  , , , , , , .
--
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.46 EUR 15%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
%60 / %40 65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
80% Indica / 20% Sativa60-70 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
Indica45-55 (49.00)  36.75 EUR 25%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò