: ! |UAH|USD|EUR

(Limited Edition) Descojack (Unknown Kush x Jack Herer) - 3 fem

20%
:
: %50 / %50
: Unknown Kush x Jack Herer
: 8-9
: 500-700 g/m2
: 21-23%
: 3
?
: (42.00) 33.60 EUR 20%

  Descojack Unknown Kush Jack Herer, 񳺿 , 90- .

 
  , Unknown Kush ( 20 ). , Herer, . , . ³ , , , 23%.
 
  , , 10 . 3,5 5 , .
 
 ³ , . Herer Kush, , , , . .
 
  , , , , , , .
--
20% / 80%40-45 (34.00)  30.60 EUR 10%
?
Indica50-55 (45.50)  29.58 EUR 35%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (349.99)  314.99 EUR 10%
?
/9 - 10 (33.00)  21.45 EUR 35%
?
30% Sativa / 70% Indica90 (22.99)  19.54 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò