: ! |UAH|USD|EUR

Three Blue Kings - 5 fem

:
: 70% Indica / 30% Sativa
: Blue Dream x Three Kings
: 63-70
: 450-600 g/m2
: Outdoor 3-4 m
: 24% CBD0.1% THC/CBD ratio 240:1
: 5
: 45.00 EUR

Humboldt Seeds – Three Blue Kings

Three Blue Kings – (70% ), Blue Dream Three Kings, Headband/Sour Diesel OG Kush.

Humboldt Seeds, , . 4 ! – 3000-4000 , . , 63-70 450-600 /².

24% 0,1% , -. . , , . , .

--
Indica: 40% / Sativa: 60%9 (25.00)  20.00 EUR 20%
?
10% / 90% 50-55 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
80% Sativa / 20% Indica80-85 (19.50)  15.50 EUR 21%
?
Mostly indica60 (90.00)  67.50 EUR 25%
?
8-10 (30.00)  24.00 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò