: ! |UAH|USD|EUR

Three Blue Kings - 3 fem

:
: 70% Indica / 30% Sativa
: Blue Dream x Three Kings
: 63-70
: 450-600 g/m2
: Outdoor 3-4 m
: 24% CBD0.1% THC/CBD ratio 240:1
: 3
: 27.01 EUR

Humboldt Seeds – Three Blue Kings

Three Blue Kings – (70% ), Blue Dream Three Kings, Headband/Sour Diesel OG Kush.

Humboldt Seeds, , . 4 ! – 3000-4000 , . , 63-70 450-600 /².

24% 0,1% , -. . , , . , .

--
80% Indica / 20% Sativa50-75 (16.00)  12.80 EUR 20%
?
Ruderalis 10%, Sativa 30%, Indica 60%7-8 (41.00)  32.80 EUR 20%
?
Indica/Sativa/Ruderalis 40 45 / 45 (18.00)  16.20 EUR 10%
?
%60 / %40 65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
Indica 35% / Sativa 65%9 (48.90)  39.12 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò