: ! |UAH|USD|EUR

Chemdawg Express - 25 fem

:
: 60% Sativa / 40% Indica
: Sour Diesel x OG Kush x Special hybrid
: 6267
: 490-560 gr/m2
: 250 cm outboor
: 23% CBD 0.2%
: 25
: (99.99) 89.99 EUR 10%

 Chemdawg Express – , Chemdawg, - , OG Kush Sour Diesel.
. . - , , .
Chemdawg Express – , , , . 2 . 62-67 . 490-560 /². , – .
23%. Chemdawg Express . , - – , .

--
%60 / %40 65 (40.00)  28.00 EUR 30%
?
sativa 50%, indica 50%50-55 (41.00)  32.80 EUR 20%
?
Mostly indica8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (42.40)  31.80 EUR 25%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò