: ! |UAH|USD|EUR

Golosa - 5 fem

10%
:
: 20% / 80%
: BAY 11 X GRAPEFRUIT X BLUEBERRY
: 50 - 60
: 550 G/M2 INDOORS | UP TO 1500 G/PL OUTDOORS
:
: 25%
: 5
?
: (64.00) 57.60 EUR 10%

Delicious Seeds – Golosa

Golosa – -, , Delicious Seeds. Golosa Project 11, Delicious Seeds. Golosa – 80% 20% , 26%.

Delicious Seeds – , Blueberry x Grapefruit Bay 11. Golosa . 550 /². 1500 . 55–60 . . . , 60 .

Golosa , , , . .

--
Sativa 25%, Indica 75%50-60 (38.30)  32.55 EUR 15%
?
45% Sativa / 55% Indica65-75 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
sativa 50%, indica 50%50-55 (41.00)  32.80 EUR 20%
?
%100 45 (36.75)  29.40 EUR 20%
?
35% Sativa / 65% Indica50 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò