: ! |UAH|USD|EUR

1024 - 3 fem

:
: 70% Sativa / 30% Indica
: Medical Seeds
: 75 - 80
: 600 - 1000 /2
: 200 - 250
: 20 - 25 %
: 3
: 27.00 EUR

Medical Seeds - 1024, 3 .

1024, Medical Seeds. , . . 1024 2 – 2,5 1 . 23, 25 %! , . , 1024 .

:

1st Spannabis, Barcelona, 2011; Extraction category 
2nd Zaragoza Cup, 2009; Indoor category 
3rd Expocannabis Sur, Málaga, 2009; Hydroponics category 
1st Cannabis Highlife, Pamplona, 2008; Extraction category

--
75% Indica 25% Sativa65-75 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
65% 35% 60 70 (19.75)  15.80 EUR 20%
?
Indica / Sativa14 (32.50)  24.38 EUR 25%
?
%100 Indica45 - (67.00)  53.60 EUR 20%
?
80% 20%60-70 (42.00)  37.80 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò