: ! |UAH|USD|EUR

Mendo Breath Cookies - 5 fem

:
: 35% Sativa / 65% Indica
: Mendo Breath x Platinum Girl Scout Cookies
: 55-60
: 400-500 /2
: 140-240
: 19-25%, CBD: 0.1%
: 5
: (19.50) 16.57 EUR 15%

Giants Seeds - Mendo Breath Cookies - 5 fem .

 

Mendo Breath Cookies - Mendo Breath (OG Kush Breath x Mendo Montage) Platinum Girl Scout Cookies (GSC Platinum phenotype) - .

 

Mendo Breath Cookies 5, 25 100 .

--
%100 45 (75.00)  67.50 EUR 10%
?
20% / 80% 50 / 55 (21.00)  13.65 EUR 35%
?
Mostly Sativa10-12 (29.99)  24.00 EUR 20%
?
sativa 50%, indica 50%8-9 (33.00)  26.40 EUR 20%
?
65% Sativa50-60 (27.00)  21.60 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò